Polityka prywatności i cookies


1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego incomgroup.pl/rejestracja, zwanego dalej „Serwisem”.

Niniejsza polityka odnosi się do usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu incomgroup.pl/rejestracja nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynie.


2. Administrator danych

Administratorem danych i podmiotem zarządzającym Serwisem incomgroup.pl/rejestracja jest Incom Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Mokronoskiej 6, 52-407 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000568687; NIP: 8970009483; REGON: 005936373 zwany dalej „Administratorem”.


3. Zbierane dane i cel przetwarzania

W celu rozpoczęcia współpracy oraz pełnego korzystania z usług i produktów oferowanych przez Administratora należy zarejestrować konto w systemie internetowej rejestracji nowych Partnerów Incom Group S.A.

Podczas rejestracji należy podać dane firmowe, tj. nazwę firmy, formę prawną, NIP, Regon, datę rejestracji firmy, nazwę banku oraz numer konta bankowego. Konieczne jest podanie także adresu rejestrowego, tj. miejscowość, adres, kod pocztowy, województwo, adres e-mail, numer telefonu, fax, a także adres strony www – jeśli podmiot dokonujący rejestracji taką posiada. Naciśnięcie przycisku „dalej” w kroku 2 rejestracji skutkuje przesłaniem do Incom Group S.A. numeru NIP oraz adresu e-mail. W przypadku wycofania się na tym etapie rejestracji dane te zostają zapisane w serwisie incomgroup.pl/rejestracja

Zbierane są także dane do wysyłki czyli: nazwa firmy, nazwa skróconą, miejscowość, adres, kod pocztowy, adres e-mail, numery telefonów, fax, adres strony www.

Dla właściwego realizowania usługi konieczne jest podanie danych przynajmniej jednej osoby do kontaktu, tj. imienia i nazwiska, stanowiska, adresu e-mail, numeru telefony lub/i numeru telefonu komórkowego. Należy także wprowadzić dane osób upoważnionych do odbioru towaru. W tym przypadku przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, typ dowodu, numer dowodu, upoważnienie typu. Podczas rejestracji należy także wprowadzić adres e-mail, na który, w przypadku zgody, będą wysyłane faktury elektroniczne. Na podstawie wprowadzonych i zapisanych danych generowana jest umowa.

Informacje kontaktowe będą używane wyłącznie w celu:

 • niezbędnym dla wykonywania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem, w szczególności w zakresie realizacji zamówienia oraz dostawy,
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację,
 • umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami w celu podjęcia negocjacji/zawarcia umowy/zlecenia,
 • przesłania elektronicznej faktury,
 • przesyłanie Newslettera.

Gromadzone dane osobowe, Administrator może wykorzystywać także w celu przesyłania Użytkownikowi, za jego zgodą wyrażoną zgodnie z postanowieniami Regulaminu, informacji na temat aktualnych oraz przyszłych produktów i usług przesyłanych w postaci Newslettera.
Informacje te będą przesyłane za pośrednictwem maila w postaci kampanii informacyjnych lub reklamowych.


4. Pliki Cookie oraz Google Analytics

Strona internetowa incomgroup.pl/rejestracja wykorzystuje tzw. "cookies", czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na dysku twardym klienta. Dzięki temu może uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często Użytkownik odwiedza serwis, jakie jego elementy najbardziej go interesują, itp. (adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia). Informacje te wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności strony internetowej. Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików "cookies" na swoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików "cookies".

Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć u producenta stosowanej przez Użytkownika przeglądarki (Opera, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari).

Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.

Incom Group S.A. korzysta z usługi "Google Analytics" - zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach naszych serwisów. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności "Google Analytics", w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Ponadto serwis posiada podpięte kody usług Google Analytics dla reklamodawców displayowych, które używane są również do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowaniu zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google. W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe może wyświetlać reklamy użytkownikom, którzy odwiedzili stronę incomgroup.pl/rejestracja, podczas korzystania z wybranych narzędzi firmy Google. Każdy odwiedzający serwis ma możliwość zrezygnować ze śledzenia poprzez Google Analytics dla reklamodawców displayowych oraz z niestandardowych reklam w sieci reklamowej Google

Incom Group S.A. nie zbiera żadnych poufnych informacji o swoich gościach.

5. Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo Użytkownik będzie prowadził Konto lub do czasu trwania umowy.
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane m.in. do wysyłania informacji marketingowych oraz handlowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 3. Administrator Serwisu będzie także przechowywał dane osobowe Użytkownika i wykorzystywał je w razie potrzeby, aby dotrzymać swoich zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować postanowienia umów.

6. Prawa Użytkownika

Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień Użytkownika wskazanych poniżej.

Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody, np. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania maila w postaci kampanii informacyjnych lub reklamowych, wysyłając wiadomość na adres marketing@incomgroup.pl (tzw. cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej).

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketingiem produktów i usług. Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług Incom Group S.A., będzie oznaczać dla Administratora danych sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Administrator danych usunie z Portalu dane Użytkownika, wobec wykorzystania których wniósł sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, pod warunkiem, że:

 1. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 2. dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych;
 4. dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości jego danych;
 2. gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których Administrator je zabrał lub wykorzystywał;
 4. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii. Ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy ten przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych

Użytkownik ma prawo do sprostowania (poprawiania) danych, jeżeli są nieprawidłowe. Jest to także prawo do uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych, jeżeli są niekompletne. Administrator umożliwia korygowanie większości danych osobowych np. samodzielnie poprzez edycję konta lub za pośrednictwem konsultanta.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył za pomocą Serwisu, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących jemu uprawnień. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Użytkownik może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres ochronadanych@incomgroup.pl


7. Bezpieczeństwo przesyłanych danych

Wszelkie dane osobowe Użytkownika uzyskane za pośrednictwem serwisu są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator stosuje szyfrowanie SSL, umożliwia dostęp do konta jedynie po wpisaniu prawidłowego loginu i hasła, które w tajemnicy powinien zachować Użytkownik. Administrator kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu. Udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.


8. Przekazywanie i Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych udostępnia dane osobowe Użytkownika podmiotom zależnym i powiązanym z Administratorem, a także podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Bez zgody użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, za wyjątkiem przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG Administrator zadbał, aby dostawcy Incom Group S.A. dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.


9. Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone © Incom Group S.A. – kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie incomgroup.pl/rejestracja w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.


10. Zmiany w Polityce Prywatności

Incom Group S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację na niniejszej stronie.


11. Kontakt

Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych danych prosimy kierować:
na adres e-mail: ochronadanych@incomgroup.pl
pisemnie, na adres: Incom Group S.A., ul. Mokronoska 6, 52-407 Wrocław.